Poslední šance! Získejte bonus 2 500 Kč ke své hypotéce.

Zásady GDPR

Správce údajů:

PROFICIENT, s.r.o.

IČO:

292 04 119

Sídlo:

Brno, Křepelčí 1349/7, PSČ 63500

Web:

www.proficient.cz

(dále jen „společnost“)

1. Úvodní ustanovení

Ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) je společnost správcem osobních údajů.

Seznam zkratek:

Uživatel

subjekt údajů, fyzická osoba nebo osoba jednající za právnickou osobu užívající web a jeho služby

smluvní strany

společnost a uživatel

Produkt

finanční či jiný produkt uvedený na webu

zákon o spotřebitelském úvěru

zákon č. 257/2026 Sb., o spotřebitelském úvěru

Veškeré operace s osobními údaji uživatelů jsou prováděny jen a pouze pro výkon činnosti společnosti. Tyto zásady upravují nakládání s osobními údaji, včetně vzájemných práv a povinností společnosti a uživatelů.

Předmětem těchto zásad je zejména:

 • určení právních titulů pro zpracování,
 • informace o předávání údajů jiným subjektům,
 • určení způsobu i doby zpracování,
 • rozsah práv a povinností smluvních stran.

2. Právní tituly pro zpracování

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy v některých případech ukládají povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 1. poskytování úvěrů (např. údaje umožňující zjistit finanční situaci pro poskytnutí rady dle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru),
 2. uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
 3. plnění dalších právních povinností.

Zpracování osobních údajů na základě smlouvy

Pokud nedochází ke zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností, tak jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy. Může se jednat o osobní údaje uživatelů a v případě, že je to nutné i o údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Toto zpracování souvisí jak s jednáním před uzavřením smlouvy, tak s plněním povinností z již uzavřené smlouvy. Zpracování údajů na základě plnění smlouvy nevyžaduje souhlas uživatelů, jelikož je nezbytné pro uzavření smlouvy.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana práv a zájmů společnosti a uživatelů nebo zájmů dalších osob. Řadí se sem zpracování údajů za účelem obhajoby a vymáhání práv ze smluv mezi smluvními stranami nebo jiných obdobných práv.

Spadá sem i zasílání obdobných nabídek produktů či služeb, které si uživatel zakoupil ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Uživatel může kdykoliv zasílání informací odmítnout.

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou společnost přezkoumá a zhodnotí, zda dané zpracování splňuje požadavky právních předpisů.

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

V určitých případech může společnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem uživatelů, a to např. za účelem zasílání obchodních sdělení jiným osobám, než zákazníkům nebo pro využívání cookies rozšiřujících funkcionalitu webových stránek. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

Společnost nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů uživatelů.

3. Kategorie údajů

Z výše uvedených důvodů společnost zpracovává zejména tyto údaje uživatelů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uživatelů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, tel. číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací);
 • údaje týkající se poskytnutí produktu (např. bonita uživatele);
 • údaje týkající se služeb a produktů (např. druh, počet a využívání sjednaných produktů);
 • údaje týkající se využití webových stránek.

4. Získávání údajů

Osobní údaje společnost získává přímo od uživatelů, zejména při činnostech spojených s uzavíráním a plněním smlouvy.  

5. Předávání údajů jiným subjektům

Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů uživatele třetí osobu jako zpracovatele. Společnost může rovněž předat osobní údaje uživatele poskytovateli produktů. Mezi další příjemce osobních údajů mohou patřit státní orgány při plnění, provozovatelé IT služeb nebo XXX.

Společnost nesmí bránit předání uživatelových osobních údajů jinému správci, bude-li o to požádán uživatelem, a to v souladu s těmito zásadami. Tímto nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Zabezpečení osobních údajů a mlčenlivost

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem maximální ochrany údajů má společnost jasně definovaný systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření, to vše v souladu s GDPR a souvisejícími předpisy.

Kdokoliv přicházející v rámci své práce do styku s osobními údaji, je proškolen a vázán mlčenlivostí.

6. Předávání údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (především XXX nebo dalším příjemcům uvedeným výše).

7. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, a to v elektronických informačních systémech, elektronicky, příp. v listinné podobě.

8. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu pro zajištění všech práv a povinností, přičemž doba zpracování a uchovávání osobních údajů se odvíjí od účelu zpracování. Kromě toho, že osobní údaje společnost zpracovává během trvání smluvního vztahu, kvůli plnění právních povinností je společnost povinna uchovávat osobní údaje i po skončení tohoto vztahua to nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí úvěru zamítnuta dle § 78 odst. 4 zákona o spotřebitelském úvěru. Většinu osobních údajů společnost zpracovává uchovává po dobu nejvýše 40 let.

Účel zpracování

Doba uchování

plnění smlouvy

nejvýše 10 let

ochrana oprávněných zájmů

nejvýše 10 let

plnění právních povinností

stanovená příslušným právním předpisem

zpracování údajů, které je vázáno na souhlas

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů

9. Práva uživatelů

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace

Uživatel má právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování. A to především informace ohledně důvodu, účelu a způsobu zpracování; kategoriích osobních údajů; příjemcích údajů; době uchování; právech uživatelů včetně možnosti obrátit se na dozorový úřad; zdrojích údajů (pokud nepocházejí od uživatelů); předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování má uživatel právo získat kopii údajů, které jsou o něm zpracovávány. Získání kopie je zdarma, nicméně další kopie požadovaná uživatelem může být společností zatížena přiměřenými administrativními náklady, které půjdou na vrub uživateli.

Právo na opravu

Společnost musí zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů má uživatel právo na opravu. V případě změny osobních údajů je uživatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o této změně.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Uživatel má právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který společnost může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Uživatel má právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které uživatelé sami poskytli, a to ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který společnost zastává, nebo jejího vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Uživatel má právo vznést proti takovém zpracování námitku a společnost má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle právních předpisů. V případě přímého marketingu se takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na souhlasu, má uživatel právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu tomas.janecek@proficient.cz. Tímto není dotčeno právo společnosti na zpracování osobních údajů na základě jiného právního titulu.

Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

–        popírá přesnost údajů, a to do doby, než společnost přesnost ověří

–        údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak je vyžadováno jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

–        uživatel vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými zájmy uživatele

–        zpracování údajů bylo protiprávní a uživatel požaduje namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Automatizované individuální rozhodování

V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro uživatele má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, změně podmínek sjednané služby apod.) uživatel má právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Právo obrátit se na dohled, soud

Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů www.uoou.cz) nebo obrátit se na soud.

Jak může uživatel uplatnit svá práva?

Svá práva může uživatel uplatnit kdykoliv písemnou žádostí na e-mail tomas.janecek@proficient.cz nebo na adrese sídla společnosti. Jestliže uživatel podává žádost v elektronické podobě, společnost mu poskytne informace v téže formě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady je společnost oprávněna kdykoliv změnit.

Zásady jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění a byly aktualizovány dne 21. 3. 2024.